Adres

Hammestraat 52
Wijngaardveld
9300 Aalst
Tel.053.82.86.56

email : dierenasiel.sinthubertus@gmail.com

Openingsuren:

Ma-Wo-Do-Vr: 13.30 – 16.30 uur – Enkel na afspraak!
Za: 13.30 – 16.30 uur – Enkel na afspraak!

Dinsdag – Zondag en feestdagen gesloten

Tijdens de werkuren kunnen telefonisch steeds inlichtingen worden ingewonnen over aanwezige dieren of kunnen verloren dieren worden aangegeven.

Er is geen vrije toegang tot de kennels.

Wandeluren:

Ma-Wo-Do-Vr: 14-16.00 uur
Geen wandelingen meer op zaterdag om de dieren hun adoptiekansen te verhogen.

Wandelen kan enkel met een wandelkaart. Een wandelkaart bedraagt 5 euro voor 10 wandelbeurten. De wandelkaart is 1 jaar geldig. Wandelen kan enkel na afspraak, je kan een afspraak maken via het nummer: 053/828656

Dinsdag – Zondag en feestdagen gesloten

Heeft u een dier gevonden?

Tijdens de openingsuren kan u na telefonisch contact steeds bij ons rechtstreeks terecht voor ophaling en afgifte van gevonden dieren. Wij beschikken tijdens de werkuren ook over een eigen afhaaldienst voor honden. Politionele formaliteiten zijn niet nodig.

Het dierenasiel draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van andere particuliere (nood)opvang- of afhalingsdiensten, noch voor de kwaliteit van die opvang, noch voor de financiële voorwaarden en gevolgen.

PRIVACYVERKLARING- PRIVACYBELEID  VZW DIERENASIEL SINT HUBERTUS AALST

VZW Dierenasiel Sint Hubertus heeft altijd al veel belang gehecht aan  het respect voor eenieders privacy.

Ingevolge de  nieuwe reglementering die op 25/5/18 in voege treedt (Ingevolge Europese wetgeving en bekend onder de benaming GDPR – General Data Protection Regulation) zetten wij hierbij de belangrijkste punten van ons beleid en van uw rechten nog eens uiteen.

– Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens die wij nodig hebben in het kader van de werking van het dierenasiel, of die de wet ons vraagt te registreren, ter gelegenheid van  vondsten, afstanden, adopties of andere  tussenkomsten mbt de dieren, voor de opmaak van contracten, afstandverklaringen of wettelijk of contractueel voorgeschreven documenten en handelingen, om u te kunnen contacteren, of controles mogelijk te maken.

– Wij houden ook persoonlijke gegevens bij in geval u ons contacteert voor enige tussenkomst, inlichting, of activiteit, zoals bvb wandelen met dieren van het asiel of deelname aan activiteiten zoals bvb het eetfestijn, of wanneer u ons betalingen doet of steun verschaft.

– Uw gegevens worden uitsluitend door ons intern aangewend en worden nooit aan  derden kenbaar gemaakt, overgedragen of afgestaan, tenzij in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ze worden zelfs niet aan andere gebruikers van het dierenasiel kenbaar gemaakt, tenzij met toelating (bvb afstanddoener tav adoptant)

– Uw gegevens kunnen/moeten door ons worden overgemaakt aan andere databeheerders in het kader van wettelijke of contractuele verplichtingen mbt de identificatie van een dier, de eigenaar, en de uitgevoerde medische handelingen (bvb vaccinatie, sterilisatie, etc)

Deze databeheerders zijn actueel:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun databeheer en privacybeleid.

– Uw gegevens worden door ons niet voor commerciele doeleinden aangewend, behoudens om u te informeren over activiteiten of nieuwtjes of uitgaven van onze organisatie zelf.

– Uw gegevens worden opgeslagen zonder verdere bewerking, verwerking of aanwending.

– Uw gegevens worden enkel opgeslagen  binnen en op infrastructuur van het dierenasiel zelf en nergens anders, behoudens in geval van opmaak van een back-up die wordt bewaard onder  dezelfde vereisten van toegankelijkheid en verantwoordelijkheid als de opslag van de originele data.

– Er wordt geen gebruik gemaakt van opslag ‘in the cloud’, of van ’cookies  op de website‘.

– De verantwoordelijkheid voor de verzameling, bewaring en bescherming van uw opgeslagen  gegevens berust bij de VZW Dierenasiel Sint Hubertus, haar bestuurders en het  daartoe bevoegd gemaakte personeel. Dezen hebben enkel  toegang tot de gegevens in het kader van hun opdrachten en bevoegdheden binnen de vzw Dierenasiel St Hubertus. Zij hebben een discretieverplichting

– Overeenkomstig de huidige stand van de techniek  zijn  uw gegevens op beveiligde wijze opgeslagen, ten einde  verlies, onrechtmatig gebruik of onbevoegde inzage, kopiering of ontvreemding  uit te sluiten.

– Uw gegevens worden  zolang bijgehouden  als redelijkerwijze  mag worden aangenomen dat tussen u,  en/of het  dier en het dierenasiel anderzijds enige  vorm van  interactie,  belang,  steun, contact of interesse, of nog enige contractuele termijn of verplichting aanwezig is. Nadien kunnen uw gegevens nog onderworpen zijn aan archiveringsplicht bvb om boekhoudkundige of fiscale verplichtingen of wegens  vereisten van bewijs in rechte.

– Wij waarborgen uw wettelijke rechten van  toegang, rectificatie, verwijdering  en beperking van verwerking en het recht van bezwaar  tegen verwerking.

Derhalve heeft u het recht ons  per  gedateerde en ondertekende brief  toegang te vragen tot  uw gegevens, hetgeen wij u onder vorm van getrouwe kopie zullen  verstrekken.

U kan te allen tijde verbeteringen of aanvullingen aanvragen, en verwijdering van gegevens vorderen in de gevallen als voorzien in art 17 GDPR, zijnde in het algemeen gevallen  waarin uw  gegevens  niet langer noodzakelijk zijn  in verband met het aanvankelijk doeleinde.

Derhalve heeft u ook het recht te vragen de verwerking/gebruik van uw gegevens tijdelijk op te schorten of voor bepaalde doeleinden uit te sluiten

 U kan zich zonder motief verzetten tegen het gebruik/de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, maar voor elke andere verwerking is verzet slechts mogelijk mits zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met een bijzonder aspect van uw situatie. Verzet tegen verwerking is niet mogelijk indien de verwerking noodzakelijk is wegens contractuele of precontractuele afspraken of voor de naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan de dierenasielen zijn onderworpen, of bij wettige vraag van enige bevoegde overheid.

–  Bij elk contact dat zich daartoe leent vragen wij u de toelating om de voor de dienst noodzakelijke  persoonsgegevens  te bekomen en te verwerken. Het spreekt vanzelf dat in geval u meent geen toelating te kunnen geven (anonimiteit, onvoldoende inlichtingen), het dierenasiel gerechtigd is haar dienstverlening niet aan te vatten, of op te schorten.